tel. 62 747 28 86 sekretariat@jtbs.com.pl bip

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 18, 63-200 Jarocin.

Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w naszej Spółce mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iod@jtbs.com.pl

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane adresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji), dane dotyczące stanu majątkowego (informacje o dochodach, rozliczeniu podatku dochodowego), dane dotyczące zatrudnienia, dane dotyczące sytuacji rodzinnej oraz szczególnych potrzeb w tym dane szczególnych kategorii dotyczące stanu zdrowia oraz inne dane, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy najmu.

Podstawy prawne i cele przetwarzania

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia oraz realizacji umowy najmu na podstawie złożonego wniosku;
 2. 6 ust. 1 lit. c, e RODO w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia
  26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 3. 9 ust. 2 lit b RODO w celu udokumentowania szczególnych potrzeb i wynajęcia lokalu osobom o specjalnych potrzebach,
  w tym niepełnosprawnym;
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach realizacji przepisów prawa w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów;
 5. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu spółki;
 6. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu badania satysfakcji klientów, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, w celach analitycznych i ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, analizy finansowej itp. będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu spółki.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w szczególności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatków i innych.

Ponadto dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 10 +1 lat licząc od końca roku, w którym wygasła umowa – to jest przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy na podstawie złożonego wniosku i wypełnienia formularza, Państwa dane osobowe związane
z niezawartą umową zostaną niezwłocznie usunięte.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (biura rachunkowe, firmy informatyczne, kancelarie prawnicze, wykonawcy usług, firmy świadczące usługi związane z zarządzaniem nieruchomością i inne).

Prawa osób, których dane dotyczą:
Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 4. sprzeciwu gdy przetwarzanie obywa się w prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit f) lub celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e);
 5. prawo do przenoszenia danych gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody
  (art. 6 ust. 1 lit a) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit b);
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego, automatyczne przetwarzanie, w tym profilowanie.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.