tel. 62 747 28 86 sekretariat@jtbs.com.pl bip

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I Administrator Danych Osobowych

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie jest Administratorem Twoich danych osobowych. Skontaktować się możesz z nami pod adresem ul. T. Kościuszki 18, 63-200 Jarocin.

Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w naszej Spółce mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iod@jtbs.com.pl

II Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane takie jak: Imię i Nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania (lub podany adres do korespondencji), status majątkowy (wynikający z zaświadczenia o dochodach), miejsce pracy (wynikające z zaświadczenia pracodawcy), miejsce rozliczania podatku dochodowego oraz inne dane, których dane jest niezbędne do zawarcia z nami umowy najmu.

 1. w celu zawarcia umowy najmu na podstawie Twojego wniosku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania umowy, jeśli ją zawrzemy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art.
  6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z [tą umową], czyli przez 10 +1 lat od końca roku, w którym wygasła [umowa], w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń z umowy (odszkodowawcze), dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem,
  a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla [umów] kończących się w danym roku.
 2. Jeżeli nie dojdzie do [zawarcia umowy] na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku i wypełnienia przez Ciebie formularza, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej [umowie] zostaną niezwłocznie usunięte.

V Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: [naszym udziałowcom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy).

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, podmioty (firmy) świadczące na naszą rzecz usługi związane z zarządzaniem nieruchomością, w której wynajmujesz swój lokal.

VI Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

VIII Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.